Rychlý kontakt Odběr novinek Napište nám

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

O obci > Aktuality > REALIZOVANÉ PROJEKTY > NOVÁ KANALIZACE A ČOV > PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ

PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ


AKTUALIZACE PRO ROK 2023/24 - podmínky připojení najdete za následujícím textem.

Původní zveřejněné informace:

Vzhledem k blížícímu se zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod v Cejli uvádíme podmínky, které musí dodržet každý majitel nemovitosti v obci při přepojení na novou splaškovou kanalizaci.

Během letních měsíců budete postupně vyzváni k převzetí projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení pro vaši kanalizační přípojku. Tuto dokumentaci, kterou Vám spolu s osazenou připojovací revizní šachtou (v celkovém nákladu 12 422 Kč za každou přípojku) zajistila Obec Cejle, si převezmete od projektantů po úhradě správního poplatku 500 Kč stavebnímu úřadu MMJ. Dokumentace a povolení bude popisovat trasu vedení přípojky z domu až k napojení na revizní šachtu tak, jak jste si jednotlivě dohodli s projektanty. Uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního provozu je předběžně plánováno na měsíce září/říjen. Aby čistírna správně fungovala potřebuje od začátku co nejvíce materiálu, který ji dodáte. Víme, že podzimní měsíce nejsou zrovna ideální pro výkopové práce, ale budeme vděčni za každou připojenou nemovitost v co nejkratším období. V případě, že byste si chtěli vybudování soukromé části přichystat v předstihu, uvádíme podmínky, za kterých tuto realizaci lze provést.

CO SE SMÍ PŘIPRAVIT PŘED PŘEPOJENÍM DOMU:

 • nechat vytýčit trasy všech možných vedení sítí na svém a případně veřejném pozemku v trase plánovaného vedení,
 • pořídit kanalizační potrubí a potřebné součásti pro vedení splaškové kanalizace; potrubí musí být provedeno z PVC potrubí DN 150 a méně (standartní PVC červená KG kanalizační trubka a tvarovky s gumovými těsněními),
 • s předstihem oznámit realizaci soukromé části přípojky a termín pro kontrolu položeného potrubí se zástupcem obce Cejle (místostarosta Seknička Antonín 733 309 796),
 • zhotovit vlastní vedení přípojky od připojovací šachty k septiku, který bude před samotným propojení vyčerpán a odpojen,
 • trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu minimálně 2 % (to je 2 cm výšky na jeden metr délky potrubí). Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, doporučujeme zřídit na trase a lomech čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení.
 • vedení soukromé části přípojky musí být pak protokolárně zkontrolováno a převzato zástupcem obce Cejle; toto převzetí bude spočívat ve fyzické kontrole potrubí před samotným záhozem a trasa bude zfotodokumentována,
 • případné odchylky od projektované trasy musí majitel zanést do kopie dokumentace a předat zástupcům obce
 • samotné přepojení spočívající ve vyřazení septiku a přímé napojení na novou oddílnou kanalizaci se provede až po uvedení ČOV do provozu, o kterém budeme Vás informovat.

 

CO SE NESMÍ PROVÉST PŘI STAVBĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:

 • vlastní vyústění rozvodů kanalizace z domu a septiku NESMÍ být připojeno na jakoukoliv část nově budované splaškové kanalizace (ani na revizní šachtu ani na připravovanou část soukromé přípojky),
 • stávající septik nebo žumpu SE ZAKAZUJE (a to ani po částech) přepouštět či přečerpávat do nové kanalizace, každý majitel si musí nechat septik vyvést a zlikvidovat odpad v provozu k tomuto oprávněném a doklad této likvidace předložit při kontrole přepojení; toto přepouštění by ohrozilo vlastní ČOV (jak vzhledem k nárazovému objemu, tak kvůli konzistenci, stáří a hustotě kalu) a je zakázáno zákonem č. 274/2001 Sb., § 18 odst. 4 a jeho novelou č. 76/2006 Sb.,
 • do nového potrubí splaškové kanalizace JE ZAKÁZÁNO napojení jakéhokoliv vedení dešťových vod (svody, vpusti, žlaby vjezdů, drenáže apod.),
 • do stávající kanalizační přípojky nesmí zůstat připojena žádná odpadní voda z domu či hospodářského stavení, a to ani umyvadlo, domovní vpust apod.; vedení bude sloužit pouze pro odvod dešťových vod,
 • při provádění prací nesmí stavebník ohrozit a poškodit stávající sítě jako jsou vodovod, plynovod, sdělovací rozvody a vedení elektřiny,
 • kanalizační přípojka musí žumpu nebo septik obejít; v případě, že bude procházet žumpou nebo septikem, musí být tyto prostory vyčerpány a zasypány nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.); pokud technický stav původního septiku nebo jímky bude stavebně vyhovující, je možno této stavby po řádné desinfekci využít např. k akumulaci dešťové vody pro zalévání zahrad.

Za správnost provedení přípojky bude odpovídat majitel domu tak, jak je tomu u jiných jeho přípojek.

Občané, kteří nebudou respektovat výše uvedené podmínky připojení, nedostanou souhlas s připojením na novou splaškovou kanalizaci, který musí mít každá nemovitost pro legální vypouštění odpadních vod do společné kanalizační sítě.

V případě nelegálního připojení na nové vedení bude na náklady majitele nemovitosti povedena kamerová zkouška a pokud budou zjištěny nedostatky, bude revizní šachta zahrazena a případ bude postoupen vodoprávnímu úřadu k šetření, kde hrozí udělení pokuty až 100.000,- Kč.

 

Na závěr ještě také zopakujeme, co nepatří do žádné kanalizační stoky

 • biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů (v Cejli nepřípustné), včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin (patří do kompostérů nebo nádob na biologický odpad),
 • tuky, oleje, fritovací oleje z domácností (sběrný dvůr, sběrné nádoby),
 • veškeré hygienické potřeby, především vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby atd.  (nádoby na směsný komunální odpad),
 • chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého původu, lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah bakterií a ostatní nebezpečné látky, mazadla, oleje a ropné látky (sběrný dvůr),
 • domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky (sběrný dvůr, případně spalovna),
 • veškeré léky a léčiva (lékárna),
 • odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.,
 • hadry na umývání podlahy, spodní prádlo, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod.

U rodinných domů, kde je již vybudována oddílná kanalizace – tj. číslo popisné: 151 až 163 je vlastník nemovitosti pouze povinen zrušit stávající septik.